Profiles

Keywords
Last Name
Institution

Detection of antibodies in late Lyme disease.

Nelson JA, Bankowski MJ, Newton BJ, Benson CA, Kaplan R, Landau W, Trenholme GM, Peeples ME. Detection of antibodies in late Lyme disease. J Infect Dis. 1990 May; 161(5):1034-5.

View in: PubMed

collapse authors with profiles